-->
بزودی همایش کار و زندگی درکشور استرالیا در شهرستان نیشابور برگزار می گردد.برگزاری دومین سری مسابقه عکاسی کار وکارگربا همکاری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور در سال 97